Darbo teisė

Šis teisės aktų sąrašas yra tik informacinio pobūdžio. Visos nuorodos pateikiamos į Lietuvos Respublikos Seimo puslapį (www.lrs.lt). Nuorodose esantys teisės aktai yra pirminės redakcijos, be pakeitimų. Visi pakeitimai bei susiję dokumentai pateikiami tame pačiame puslapyje, kaip ir pradinis teisės aktas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

DARBO TARYBŲ ĮSTATYMAS

DĖL DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

DĖL DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ, DARBUOTOJO TAPATYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO IŠDAVIMO, NEŠIOJIMO IR PATEIKIMO KONTROLIUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PAVYZDINĖS FORMOS IR JO PILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL NE VISOS DARBO DIENOS ARBA SAVAITĖS DARBO LAIKO NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

DĖL ASMENŲ, ĮSIDARBINUSIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ PIRMĄ KARTĄ, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

GARANTIJŲ KOMANDIRUOJAMIEMS DARBUOTOJAMS ĮSTATYMAS

DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINĖMIS KOMANDIRUOTĖMIS, DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS

MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

DĖL KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMU NR. 497 „DĖL KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS 1.2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 30 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTUI

DĖL PAPILDOMŲ IR SPECIALIŲ PERTRAUKŲ, ĮSKAITOMŲ Į DARBO LAIKĄ, NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į KASMETINES PAILGINTAS ATOSTOGAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS PATVIRTINIMO

DĖL SU NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO TVARKA BEI TRUKME SUSIJUSIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL DARBŲ, KURIUOSE GALI BŪTI TAIKOMA IKI DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ PER PARĄ DARBO LAIKO TRUKMĖ, SĄRAŠO, DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SRITYSE, DARBŲ, SĄLYGŲ, KURIOMS ESANT GALI BŪTI ĮVEDAMA SUMINĖ DARBO LAIKO APSKAITA, SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS ĮVEDIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ORGANIZACIJOSE TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL KOMPENSUOJAMŲ IŠMOKŲ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBO POBŪDIS YRA SUSIJĘS SU DIDESNE PROTINE, EMOCINE ĮTAMPA, DARBO LAIKO SUTRUMPINIMO TVARKOS IR DARBUOTOJŲ, KURIEMS NUSTATYTAS SUTRUMPINTAS DARBO LAIKAS, DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

DĖL SUTRUMPINTO DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMO, ATSIŽVELGIANT Į DARBO APLINKOS VEIKSNIUS, KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

EUROPOS SOCIALINĖ CHARTIJA (PATAISYTA)