Pacientų teisių teisiniai aktai

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su pacientų teisėmis:

PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS

6.263 straipsnis. Pareiga atlyginti padarytą žalą

  1. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos.
  2. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.
  3. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą.

6.264 straipsnis. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės

  1. Samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės.
  2. Pagal šį straipsnį darbuotojais laikomi asmenys, atliekantys darbą darbo sutarties arba civilinės sutarties pagrindu, jeigu jie veikia atitinkamo juridinio ar fizinio asmens nurodymu ir jo kontroliuojami.
  3. Jeigu įstatymų numatytais atvejais samdantis darbuotojus asmuo ir darbuotojas už žalą atsako kartu, tai darbuotojas atsako jį nusamdžiusiam asmeniui tik tuo atveju, kai yra darbuotojo tyčia ar neatsargumas.

6.265 straipsnis. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą

  1. Jeigu asmuo, kuris nėra darbuotojas, vykdydamas kito asmens, kuris nėra jo darbdavys, duotą nurodymą, padaro žalos, tai abu šie asmenys atsako solidariai.
  2. Atstovaujamas asmuo atsako už savo atstovo, vykdančio pavedimą, padarytą žalą solidariai su savo atstovu.

Kiti teisės aktai, susiję su pacientų teisėmis:

DĖL PACIENTO TEISĖS SUSIPAŽINTI SU ĮRAŠAIS SAVO MEDICINOS DOKUMENTUOSE TINKAMO ĮGYVENDINIMO

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ PRIVALOMOJO DRAUDIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS TEIKIMO IR ŠIOS PASLAUGOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS MINIMALIŲ DRAUDIMO SUMŲ NUSTATYMO

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO IR KONSULTAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOJE

DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO IR JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PATIKRINIMO TVARKOS

DĖL PATEKIMO Į PAVOJINGA AR YPAČ PAVOJINGA UŽKREČIAMĄJA LIGA SUSIRGUSIO, ĮTARIAMO, KAD SERGA, ASMENS BŪSTĄ BE JO SUTIKIMO, KAI REIKIA GELBĖTI ŠIO ASMENS IR APLINKINIŲ GYVYBĘ AR SVEIKATĄ, TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ PRIVALOMOJO DRAUDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Daugiau šioje kategorijoje: « Pacientų teisės Nuorodos »