Sveikatos apsauga

Šis teisės aktų sąrašas yra tik informacinio pobūdžio. Visos nuorodos pateikiamos į Lietuvos Respublikos Seimo puslapį (www.lrs.lt). Nuorodose esantys teisės aktai yra pirminės redakcijos, be pakeitimų. Visi pakeitimai bei susiję dokumentai pateikiami tame pačiame internetiniame puslapyje, kaip ir pradinis teisės aktas.

Lietuvos Respublikos įstatymai susiję su asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla: Kai kurie kiti Lietuvos Respublikos įstatymai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai liečiantys greitosios medicinos pagalbos veiklą

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SKIRIAMŲ METINIŲ LĖŠŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO

DĖL SUTIKIMO DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO FORMOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL FORMOS NR. 110/A „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KVIETIMO KORTELĖ", FORMOS NR. 110/A „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KVIETIMO KORTELĖ" PILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. V-461 „DĖL BANDOMOSIOS FORMOS 110/A „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KVIETIMO KORTELĖ", BANDOMOSIOS FORMOS 110/A „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KVIETIMO KORTELĖ" PILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIŲ PARKO ATNAUJINIMO 2012–2014 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO

DĖL SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SLAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 142:2007 „SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SLAUGOS SPECIALISTAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 47:2011 „ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS: BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL TARPTAUTINĖS STATISTINĖS LIGŲ IR SVEIKATOS SUTRIKIMŲ KLASIFIKACIJOS DEŠIMTOJO PATAISYTO IR PAPILDYTO LEIDIMO „SISTEMINIS LIGŲ SĄRAŠAS" (AUSTRALIJOS MODIFIKACIJA, TLK-10-AM) ĮDIEGIMO

DĖL OPERATYVIOJO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS PAJĖGŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IŠKVIETIMŲ ĮVERTINIMO IR GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS BRIGADOS SIUNTIMO Į IŠKVIETIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIGŲ, TRUKDANČIŲ ASMENIMS TEIKTI SLAUGOS AR AKUŠERIJOS PASLAUGAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 47-1:2010 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL PRIVALOMŲ REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ SĄRAŠO IR JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, JŲ PADALINIŲ IR FILIALŲ VADOVAMS TVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS MINIMALIŲ DRAUDIMO SUMŲ NUSTATYMO

DĖL PACIENTŲ SIUNTIMO Į ATITINKAMO LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ SKUBIŲ IR PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO

DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS, PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMOS IR PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ (ĮMONIŲ) IR LIGONINIŲ PERSONALO ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ DIRBTI ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MEDICININIO AUDITO GRUPĖS VADOVUI IR MEDICINOS AUDITORIUI PATVIRTINIMO

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS

DĖL MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PRIVALOMO TOBULINIMOSI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

DĖL SLAUGYTOJŲ PROFESINIO TOBULINIMO, PRIVALOMO BENDROSIOS IR (AR) SPECIALIOSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ LICENCIJŲ IR SERTIFIKATŲ (KAI JIE PRIVALOMI) PERREGISTRAVIMO AR GALIOJIMO ATNAUJINIMO TVARKOS IR MASTO NUSTATYMO

DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PATEKIMO Į PAVOJINGA AR YPAČ PAVOJINGA UŽKREČIAMĄJA LIGA SUSIRGUSIO, ĮTARIAMO, KAD SERGA, ASMENS BŪSTĄ BE JO SUTIKIMO, KAI REIKIA GELBĖTI ŠIO ASMENS IR APLINKINIŲ GYVYBĘ AR SVEIKATĄ, TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENIS SU KŪNO SUŽALOJIMAIS, KURIE GALI BŪTI SUSIJĘ SU NUSIKALTIMU, TEIKIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKOS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL NUTRŪKUSIOS KRAUJOTAKOS IR KVĖPAVIMO NEGRĮŽTAMUMO BEI SMEGENŲ MIRTIES NUSTATYMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO IR VIENODO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO ĮVEDIMO

DĖL PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO, PRIVALOMOJO INFORMACIJOS APIE EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTUS TURINIO IR INFORMACIJOS PRIVALOMOJO PERDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL SANITARINIO TRANSPORTO, KURIUO PERVEŽAMI Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS LIGONIAI IR ASMENYS, ĮTARIAMI, KAD SERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, VALYMO, DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASMENINIŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ, DĖVIMŲ TEIKIANT PASLAUGAS SERGANTIEMS YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL PAVYZDINIŲ MEDICINOS ETIKOS KOMISIJŲ NUOSTATŲ

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VIDAUS STANDARTŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS METODIKŲ PARENGIMO TVARKOS

Kiti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai

DĖL PSICHIKOS IR KITŲ SVEIKATOS BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ KYLA GRĖSMĖ PATIKĖTOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS SAUGUMUI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMĄ VEIKLAI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO VYKDOMOS VALSTYBINĖS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO VEIKLAI KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ VERTINIMO KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ RODIKLIŲ IR VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PACIENTO TEISĖS SUSIPAŽINTI SU ĮRAŠAIS SAVO MEDICINOS DOKUMENTUOSE TINKAMO ĮGYVENDINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ PRIVALOMOJO DRAUDIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS TEIKIMO IR ŠIOS PASLAUGOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TOBULINIMO

DĖL MEDICINOS PRIETAISŲ INSTALIAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS, EKSTREMALIUOSIUS ĮVYKIUS IR KITUS RIZIKĄ GYVENTOJŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI KELIANČIUS ĮVYKIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAIKINOJO TEIKIMO ŠVIETIMO IR KITOSE ĮSTAIGOSE KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO ĮSTAIGŲ DALYVAVIMO TEIKIANT PIRMĄJĄ IR SKUBIĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LICENCIJUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SLAUGOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, DALYVAUJANČIŲ LIKVIDUOJANT EKSTREMALIOS SITUACIJOS PADARINIUS, ATSIRADUSIUS DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, FUNKCIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, VYKDANČIŲ SAVO FUNKCIJAS CHEMINIO UŽTERŠIMO ATVEJAIS, REKOMENDUOJAMŲ ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL GYDYTOJŲ LICENCIJAVIMO KOMISIJOS DARBO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS, PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL BŪTINŲJŲ PRIEŠNUODŽIŲ RINKINIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ĮSIGIJIMO IR VARTOJIMO TVARKOS IR PRIEŠNUODŽIŲ, VARTOJAMŲ APSINUODIJUSIEMS PACIENTAMS GYDYTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LEGALIOS APYVARTOS KONTROLĖS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ

DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO CHEMINIŲ VEIKSNIŲ DARBE NUOSTATŲ BEI DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO KANCEROGENŲ IR MUTAGENŲ POVEIKIO DARBE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO BIOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ POVEIKIO DARBE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL LNSS VYKDOMŲJŲ SUBJEKTŲ TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ UŽ PAGAL SUTARTIS SUTEIKTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

DĖL PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ PRIVALOMOJO DRAUDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PATIKRINIMŲ DĖL VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ TAISYKLIŲ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TIKRINIMO PAŽYMOS FORMOS PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IŠDUODAMŲ LICENCIJŲ ATSIUNTIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ ASMENIMS, SUSIRGUSIEMS AR ĮTARIAMIEMS SERGANT, TAIP PAT ŠIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJAMS IKI BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO LEIDIMO NEGALIMA TĘSTI DARBO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SPECIALIŲ PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI PREPARATŲ IR BIOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ SUKELTŲ ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

DĖL MEDICININĖS APŽIŪROS NEBLAIVUMUI (GIRTUMUI) AR APSVAIGIMUI NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYTI ATLIKIMO IR BENDROS ASMENS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKŲ PATVIRTINIMO

DĖL SUTRUMPINTO DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMO, ATSIŽVELGIANT Į DARBO APLINKOS VEIKSNIUS, KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL SMEGENŲ MIRTIES KRITERIJŲ IR JŲ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL BŪTINŲJŲ ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO KVĖPAVIMO TAKŲ VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-55 „DĖL PRIVALOMOJO PROFILAKTINIO APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMO (DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS, DERATIZACIJOS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

DĖL VIEŠOSIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  DARBUOTOJŲ  ELGESIO KODEKSO RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymai Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymai Higienos normos

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 35:2007 „DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 99:2011 „GYVENTOJŲ APSAUGA ĮVYKUS RADIOLOGINEI AR BRANDUOLINEI AVARIJAI" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 36:2009 „DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 73:2001 „PAGRINDINĖS RADIACINĖS SAUGOS NORMOS" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 85:2011 „GAMTINĖ APŠVITA. RADIACINĖS SAUGOS NORMOS" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2011 „CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PROFESINIO POVEIKIO RIBINIAI DYDŽIAI. MATAVIMO IR POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 47:2011 „ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS: BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:2011 „ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS DARBO VIETOSE IR GYVENAMOJOJE APLINKOJE. PARAMETRŲ normuojamos VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI 10 KHZ–300 GHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 47-1:2010 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 42:2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 66:2008 „MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMŲ HN 50:2003 „VISĄ ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANTI VIBRACIJA: DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI DYDŽIAI IR MATAVIMO REIKALAVIMAI GYVENAMUOSIUOSE BEI VISUOMENINIUOSE PASTATUOSE" IR HN 51:2003 „VISĄ ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANTI VIBRACIJA: DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI DYDŽIAI IR MATAVIMO REIKALAVIMAI DARBO VIETOSE" PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 110 : 2001 „PRAMONINIO DAŽNIO (50 Hz) ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS DARBO VIETOSE. PARAMETRŲ LEIDŽIAMOS SKAITINĖS VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI"

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 98 : 2000 "NATŪRALUS IR DIRBTINIS DARBO VIETŲ APŠVIETIMAS. APŠVIETOS RIBINĖS VERTĖS IR BENDRIEJI MATAVIMO REIKALAVIMAI"

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 69:2003 „ŠILUMINIS KOMFORTAS IR PAKANKAMA ŠILUMINĖ APLINKA DARBO PATALPOSE. PARAMETRŲ NORMINĖS VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

Medicinos normos Kiti teisės aktai

DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL KRITERIJŲ ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ, PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBINIO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO

DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ SKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TIPINĖS TVARKOS APRAŠO IR MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIOSE STEIGIAMI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR NEATIDĖLIOTINŲ DARBŲ, ĮVYKIŲ, EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJŲ, KAIP PADĖTI GYVENTOJAMS, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS, KITOMS ĮSTAIGOMS IR ŪKIO SUBJEKTAMS GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI IŠVENGTI AR PATIRTI KUO MAŽIAU ŽALOS, PATVIRTINIMO

DĖL GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, GALIMUS PADARINIUS, JŲ ŠALINIMO PRIEMONES IR APSISAUGOJIMO NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS BŪDUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBIŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO