Viešųjų pirkimų teisė

Šis teisės aktų sąrašas yra tik informacinio pobūdžio. Visos nuorodos pateikiamos į Lietuvos Respublikos Seimo puslapį (www.lrs.lt). Nuorodose esantys teisės aktai yra pirminės redakcijos, be pakeitimų. Visi pakeitimai bei susiję dokumentai pateikiami tame pačiame puslapyje, kaip ir pradinis teisės aktas.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GAIRIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VADOVUI PATVIRTINIMO

DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS SUTIKIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO IR PAGRINDIMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 56 STRAIPSNIO 5 DALYJE NUSTATYTAIS ATVEJAIS TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL KOMPIUTERIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL ATVEJŲ, KADA VIETOJ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA GALI PRAŠYTI TIEKĖJŲ PATEIKTI JOS NUSTATYTOS FORMOS PIRKIMO DOKUMENTUOSE NURODYTŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJĄ, NUSTATYMO

DĖL TIEKĖJŲ ĮRAŠYMO Į OFICIALIUS PATVIRTINTŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL KELEIVIŲ PERVEŽIMO ORO TRANSPORTU PASLAUGŲ (AVIABILIETŲ) VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO dokumentų rengimo REKOMENDACIJŲ IR JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠOJO FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ TAIKYMO REKOMENDACIJŲ IR PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SĄLYGŲ KEITIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO

DĖL PREKIŲ, KURIOMS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ METU TAIKOMI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI, IR ŠIŲ PREKIŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PREKIŲ, IŠSKYRUS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, KURIOMS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ METU TAIKOMI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI, IR JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMUS VYKDYTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS SKELBIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ REGISTRACIJOS CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PASIŪLYME NURODYTOS PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS SĄVOKOS APIBRĖŽIMO

DĖL PASIŪLYME NURODYTOS PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL ELEKTRONINIO AUKCIONO TAIKYMO CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ TAIKYMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ SKATINIMO DALYVAUTI VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL KONKURENCINIO DIALOGO TAIKYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL KULTŪROS IR MENO PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ KAINOS IR KAINODAROS TAISYKLIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

DĖL SKELBIMŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ (PRANEŠIMŲ) TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO VERTĖS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

DĖL STANDARTINIŲ PIRKIMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

DĖL STANDARTINIŲ ATVIRO KONKURSO SĄLYGŲ, VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS, PATVIRTINIMO

DĖL TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJOS FORMŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ, SUDAROMŲ ILGIAU KAIP 3 METAMS, TERMINŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ IR ATVEJŲ, KURIAIS GALI BŪTI SUDAROMOS TOKIOS SUTARTYS, APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS VOKŲ ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO ARBA MAŽIAUSIOS KAINOS VERTINIMO KRITERIJUMI REKOMENDACIJŲ

DĖL STANDARTINIŲ INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ SKELBIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALIES 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PAVYZDINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

A T I T A I S Y M A S