Korupcijos prevencija

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis, laikydamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1262 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo" nuostatų, 2014 m. sausio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5 patvirtino:

  1. Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programą
  2. Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių planą

Įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją paskirtas Rolandas Sabatauskas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: 8-349-62090.

Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama tik korupcijos prevencijos Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis tikslais.


APIE KORUPCIJĄ:

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

- atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
- atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
- užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
- teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
- įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
- skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

Korupcijos prevencijos priemonės:

- korupcijos rizikos analizė;
- kovos su korupcija programos;
- teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
- informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
- informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
- visuomenės švietimas ir informavimas;
- nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
- įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

NUORODOS:

Specialiųjų tyrimų tarnyba

Transparecy international Lietuvos skyrius

Transparency international

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PROGRAMOS PATVIRTINIMO