Metiniai veiklos planai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1 TS-118 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo", Jonavos rajono savivaldybės taryba (įstaigos steigėja) viešajai įstaigai Jonavos greitosios medicinos pagalbos stočiai 2016 metams nustatė šias siektinas veiklos užduotis:

1. Teigiamas įstaigos finansinis veiklos rezultatas

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis, kuri neturi viršyti 65 proc. sąnaudų nuo lėšų, gaunamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis, kuri neturi viršyti 15 proc. visų įstaigos patirtų išlaidų per metus.

4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas.

5. Siekti, kad nebūtų nei vieno pagrįsto paciento skundo.

6. Įstaigos patikrų metu užfiksuotų pažeidimų skaičius – 0.

7. Greitosios medicinos pagalbos kvietimo aptarnavimo rodiklis mieste ir kaime:

7.1. Siekti, kad ne mažiau kaip 90 proc. aptarnautų pacientų atvejų mieste atitiktų teisės aktuose numatytus aptarnavimo laikui keliamus reikalavimus.

7.2. Siekti, kad ne mažiau kaip 88 proc. aptarnautų pacientų atvejų kaime atitiktų teisės aktuose numatytus aptarnavimo laikui keliamus reikalavimus.

8. Įstaigos darbuotojų dalyvavimas žaidynėse, pratybose ir panašaus pobūdžio renginiuose.

9. Metinė darbuotojų kaita įstaigoje ne didesnė nei 15%.