Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai - tai perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių) atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Detaliai šią tvarką nusako Viešųjų pirkimų įstatymas bei su jo įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

Viešųjų pirkimų tikslas - užtikrinti, kad visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas valstybei. Siekiant racionaliai panaudoti biudžeto lėšas skirtas reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais, viešųjų pirkimų konkursų dalyviams ir jų prekėms bei paslaugoms keliami tam tikri reikalavimai. Šie reikalavimai paprastai būna pateikiami konkretaus pirkimo dokumentuose.

Viešojo pirkimo konkursą skelbia perkančioji organizacija. Ji suformuoja pirkimo komisiją, vykdančią viešųjų pirkimų procedūras. Priklausomai nuo perkamų prekių ir paslaugų kiekių, pirkimams taikomos skirtingos procedūros. Pirkimai gali būti vykdomi skelbiant juos viešai arba tik išsiuntus kvietimus dalyvauti pirkime pasirinktiems tiekėjams.

Daugiau informacijos apie viešųjų pirkimų reglamentavimą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje.


Kitos naudingos nuorodos:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PORTALAS

APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS "VALSTYBĖS ŽINIOSE"